Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

SIA "VIESNĪCU UN RESTORĀNU CENTRS" (TURPMĀK – VRC) SASKAŅĀ AR LĪGUMU AR TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VALSTS AĢENTŪRU (TURPMĀK – TAVA) ORGANIZĒ UN ADMINISTRĒ LATVIJAS TŪRISMA PAKALPOJUMU KVALITĀTES SISTĒMAS "Q–LATVIA" KVALITĀTES ZĪMES PIEŠĶIRŠANAS PROCESU.

Kas ir "Q–Latvia" kvalitātes sistēma?
Ieviešot "Q–Latvia" kvalitātes sistēmu, iegūs visa tūrisma nozare un paši tūristi, taču ilgtermiņā ieguvēji ir paši uzņēmumi, kuri saņēmuši "Q–Latvia" kvalitātes zīmi, jo pieaugs to konkurētspēja, prestižs un atpazīstamība, tā kā "Q–Latvia" kvalitātes sistēma ir ceļā uz akreditāciju arī visas Eiropas līmenī. "Q–Latvia" kvalitātes zīmes ieguvēji tiks plaši reklamēti TAVA, LVRA un to sadarbības partneru informatīvajos materiālos un mārketinga aktivitātēs, kā arī izcelti tūrisma portālos.

Kas un kā var iegūt "Q–Latvia" kvalitātes zīmi?
Tiesības iegūt apliecību un kvalitātes zīmi ir komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā tūrisma aģentūras, tūrisma informācijas sniedzēji, naktsmītņu pakalpojumi, tūrisma apskates objekti, ēdināšanas pakalpojumi, tūrisma inventāra nomas pakalpojumi, pakalpojumi dažādos tūrisma veidos, gidu pakalpojumi, tūrisma transporta pakalpojumi, taksometru pakalpojumi, auto nomu pakalpojumi, kā arī citi tūrisma pakalpojumi. (sk. "Kārtība Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" dalībnieka statusa iegūšanai").

Lai saņemtu "Q–Latvia" kvalitātes zīmi pretendents iesniedz VRC personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski parakstītu iesniegumu, kurā norāda:
- uzņēmuma juridisko nosaukumu / vārdu un uzvārdu;
- reģistrācijas numuru / personas kodu;
- juridisko adresi / deklarētās dzīvesvietas adresi;
- vērtējamo pakalpojumu;
- vērtējamās struktūrvienības faktisko nosaukumu;
- vērtējamās struktūrvienības faktisko adresi;
- kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, adresi tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
- informāciju par dalību citās kvalitātes sistēmās un saņemtajiem kvalitātes sertifikātiem.

Kā notiek "Q–Latvia" kvalitātes speciālistu apmācība?
Pretendents līgumā ar VRC norāda personu – "Q–Latvia" kvalitātes speciālistu, kurš ir atbildīgs par "Q–Latvia" ieviešanu uzņēmumā.

TAVA bez maksas nodrošina apmācāmajiem kvalitātes speciālistiem internetā pieejamu Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" apmācību programmu e-vidē, kā arī Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" rokasgrāmatu.

VRC papildu bezmaksas interaktīvai apmācībai e-vidē, un pieejamajai Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" rokasgrāmatai, atkarībā no pieprasījuma, organizē klātienes apmācību kursus "Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" ieviešana uzņēmumā" speciālistiem grupās vai individuālas apmācības atsevišķos uzņēmumos.

Kvalitātes speciālists pēc apmācību kursu beigšanas un pārbaudes darba nokārtošanas saņem VRC izsniegtu kursu beigšanas apliecību.

Kvalitātes speciālists var neapmeklēt apmācību kursus, ja ir iepriekš saņēmis apliecību par "Q–Latvia" apmācību kursu beigšanu vai arī sagatavo "Q–Latvia" dokumentus patstāvīgi, izmantojot palīglīdzekli "Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" ieviešanas rokasgrāmata".

Kā tiek veikta "Q–Latvia" kvalitātes sistēmas dalībnieka apliecības un kvalitātes zīmes piešķiršana un uzraudzība?

Pretendentam "Q–Latvia" dalībnieka kvalitātes zīmes saņemšanai, saskaņā ar TAVA noteikto kārtību, jāizpilda sekojošas prasības:
- jāsagatavo esošās situācijas raksturojumu kvalitātes nodrošināšanas jomā;
- jāveic pakalpojumu ķēdes analīze;
- jāveic klientu apmierinātības aptauja;
- jānodrošina viesu sūdzību vadība;
- jāveic darbinieku aptauja;
- jāsagatavo rīcības plāns kvalitātes pilnveidošanai.

Lēmumu par "Q–Latvia" kvalitātes zīmes piešķiršanu pieņem Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvija" komisija, kuras sastāvā ir 5 locekļi, t.sk. pārstāvji no TAVA, Ekonomikas ministrijas, kā arī profesionālajām un reģionālajām tūrisma nozares asociācijām.

VRC nozīmēts un ar TAVA saskaņots "Q–Latvia" komisijas sekretārs apkopo visus nepieciešamos dokumentus, veic to sākotnējo izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā saņem iztrūkstošos dokumentus un nodod dokumentus izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai "Q–Latvia" komisijai (sk. "Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" komisijas nolikums").

Pretendenta pakalpojumu kvalitātes ārējo kontroli saskaņā ar VRC noteikto grafiku pirmreizējai kvalitātes zīmes saņemšanai vai vismaz vienu reizi kvalitātes zīmes darbības laikā veic TAVA nozīmēts anonīms kontrolieris ("Slepenais klients"). VRC līguma ar "Q–Latvia" pretendentu pielikumā ir garantijas vēstule par "Slepenā klienta" veiktās pārbaudes atlīdzināšanu no pretendenta puses, atkarībā no tā sniegto pakalpojumu apjoma. Garantijas vēstulē jānorāda summa, par kuru klients var saņemt visus pretendenta pamatpakalpojumus.

"Q–Latvia" komisija pēc "Slepenā klienta" veiktās pārbaudes pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt apliecību vai lēmumu par atkārtotas pārbaudes nepieciešamību.

"Q–Latvia" kvalitātes zīme tiek izsniegta uz 5 gadiem, atkārtotas uzraudzības procedūras tiek veiktas katru gadu. Kvalitātes zīmes īpašnieka uzraudzību nodrošina VRC.

Kopā ar "Q–Latvia" kvalitātes zīmi tās īpašnieks iegūst iespēju izmantot TAVA izsniegtos mārketinga materiālus un vizuālo atribūtiku.

Kvalitātes zīmes īpašnieks pēc tās saņemšanas katru gadu noteiktā termiņā VRC iesniedz iepriekšējā gada rīcības plāna izvērtējumu, kas apliecina pretendenta pilnveidi iepriekšējā gadā un rīcības plānu nākamajam gadam.

Kā notiek "Q–Latvia" kvalitātes zīmes derīguma termiņa pagarināšana, darbības pārtraukšana, apturēšana uz laiku vai anulēšana?
"Q–Latvia" komisija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kvalitātes zīmes derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt, norādot atteikuma iemeslu.

"Q–Latvia" komisija var pieņemt lēmumu par kvalitātes zīmes darbības pārtraukšanu vai nepagarināšanu, kā arī apturēšanu uz laiku vai anulēšanu (sk. "Kārtība, kādā piešķir Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" kvalitātes zīmi").

Komisijas amatpersonu lēmumus vai rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu TAVA vadītājam. TAVA vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Kāda ir maksa par "Q-Latvia" dalībnieka statusa iegūšanu un uzturēšanu?

Nr.

Pakalpojums

Cena bez PVN, EUR

PVN 21%, EUR

Summa kopā, EUR

1.

Iestāšanās maksa Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmā „Q Latvia” (ietver arī bezmaksas pieeju interaktīvai apmācībai e-vidē un „Q-Latvia” rokasgrāmatai, mārketinga materiālus un vizuālo atribūtiku)

28,40

5,96

34,36

2.

Ikgadējā dalības maksa Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmā „Q Latvia”

21,30

4,47

25,77

3.

Ārkārtas vizīte Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmā „Q Latvia”(ja saņemtas klientu sūdzības vai negatīvi slepenā klienta vizītes rezultāti )

35,50

7,46

42,96

4.

Maksa par papildu apmācības kursiem (ietver maksu par telpas un aprīkojuma īri, izdales materiāliem, kafijas pauzēm, eksperta atalgojumu un transporta izdevumiem)  

4.1.

maksa par 3-5 personu grupas vienas dienas klātienes apmācības kursiem (1 personai)

46,95

9,86

56,81

4.2.

maksa par 6-10 personu grupas vienas dienas klātienes apmācības kursiem (1 personai)

41,08

8,63

49,71

4.3.

maksa par individuālām vienas dienas apmācībām pretendenta uzņēmumā   (apmācāmo skaits nav ierobežots )

234,71

49,29

284,00


Kur atrodama informācija par "Q–Latvia"?
Informācija par "Q–Latvia" piešķiršanas kārtību un "Q–Latvia" sistēmas dalībniekiem un kvalitātes zīmes ieguvējiem atrodama LVRA mājas lapā www.hotel.lv un Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) mājas lapā www.tava.gov.lv

Dokumenti:
Q-Latvia komisijas nolikums

Q-Latvia piešķiršanas kārtība

Sīkākai informācijai:
Edvīns Buka (SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" direktors) – tel./fax: 67014131 vai tel.: 29428421; Rīga, A.Čaka ielā 238, LV1011; edvins.buka@hotel.lv