Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura ir

- ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Asociācijas uzdevumu un mērķu sasniegšanu;
- ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus;
- atzīst un ievēro šos Statūtus un Asociācijas darbības metodes.


Juridiska vai fiziska persona, kas vēlas iestāties Asociācijā, iesniedz:

- Asociācijai adresētu pieteikumu, kurā norāda savus rekvizītus, reģistrācijas apliecības kopiju un apliecinājumu, ka tā ar uzņemšanas brīdi apņemas pildīt Asociācijas statūtus;
- samaksā iestāšanās maksu 142.29 EUR - (Viens simts četrdesmit divi eiro un divdesmit deviņu centu) apmērā.

 

BIEDRĪBAS LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS STATŪTI

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS VIESNĪCĀM UN RESTORĀNIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS PIEGĀDĀTĀJIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS MĀCĪBU IESTĀDĒM